QQQun Group

日期 2019-03-23 默认分类 作者 donny 共0评论

打开 开始-->程序-->Microsoft SQL Server-->查询分析器

附加群号数据库:

EXEC sp_attach_db "QunInfo1", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo1_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo1_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo2", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo2_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo2_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo3", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo3_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo3_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo4", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo4_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo4_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo5", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo5_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo5_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo6", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo6_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo6_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo7", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo7_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo7_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo8", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo8_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo8_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo9", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo9_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo9_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo10", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo10_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo10_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "QunInfo11", "G:数据库所在目录QunDataQunInfo11_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataQunInfo11_Log.LDF"

附加群成员数据库:

EXEC sp_attach_db "GroupData1", "G:数据库所在目录QunDataGroupData1_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData1_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData2", "G:数据库所在目录QunDataGroupData2_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData2_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData3", "G:数据库所在目录QunDataGroupData3_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData3_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData4", "G:数据库所在目录QunDataGroupData4_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData4_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData5", "G:数据库所在目录QunDataGroupData5_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData5_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData6", "G:数据库所在目录QunDataGroupData6_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData6_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData7", "G:数据库所在目录QunDataGroupData7_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData7_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData8", "G:数据库所在目录QunDataGroupData8_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData8_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData9", "G:数据库所在目录QunDataGroupData9_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData9_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData10", "G:数据库所在目录QunDataGroupData10_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData10_Log.LDF"
EXEC sp_attach_db "GroupData11", "G:数据库所在目录QunDataGroupData11_Data.MDF","G:数据库所在目录QunDataGroupData11_Log.LDF"

拆分数据库(不会删除数据库文件):

拆分群号数据库

exec sp_detach_db QunInfo1, true
exec sp_detach_db QunInfo2, true
exec sp_detach_db QunInfo3, true
exec sp_detach_db QunInfo4, true
exec sp_detach_db QunInfo5, true
exec sp_detach_db QunInfo6, true
exec sp_detach_db QunInfo7, true
exec sp_detach_db QunInfo8, true
exec sp_detach_db QunInfo9, true
exec sp_detach_db QunInfo10, true
exec sp_detach_db QunInfo11, true

拆分群成员数据库

exec sp_detach_db GroupData1, true
exec sp_detach_db GroupData2, true
exec sp_detach_db GroupData3, true
exec sp_detach_db GroupData4, true
exec sp_detach_db GroupData5, true
exec sp_detach_db GroupData6, true
exec sp_detach_db GroupData7, true
exec sp_detach_db GroupData8, true
exec sp_detach_db GroupData9, true
exec sp_detach_db GroupData10, true
exec sp_detach_db GroupData11, true

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。